Atoy Automotive Finland Oy

Asiakaspalvelu:

Yhteystiedot

Sam Ekblom

Sam Ekblom

Myyntijohtaja 0407507770
sam.ekblom@atoy.fi

Juha Mellin

Juha Mellin

Korjaamomyynnin myyntipäällikkö 0443488123
juha.mellin@atoy.fi

Mika Makkonen

Mika Makkonen

Ketjupäällikkö 0505014614
mika.makkonen@atoy.fi

Juho Nordgren

Juho Nordgren

Valikoima- ja ostojohtaja 0503450720
juho.nordgren@atoy.fi

Janne Mäki

Janne Mäki

Toimitusjohtaja 0503512215
janne.maki@atoy.fi